Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 23 Mac 2020 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES COVID-19 YANG DISCAJ

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat 20 kes yang telah pulih dan dibenarkan discaj pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discaj daripada wad adalah sebanyak 159 kes.

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 23 Mac 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat 212 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 1,518 kes. Berdasarkan siasatan awal, daripada 212 kes baharu yang dilaporkan hari ini, sebanyak 123 kes adalah berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Jamek Seri Petaling.

Sehingga kini, seramai 57 kes positif COVID-19 sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU). Daripada jumlah tersebut, 27 kes memerlukan bantuan pernafasan.

Dukacita dimaklumkan sehingga kini, terdapat empat (4) kes kematian baru berkaitan COVID-19 telah dilaporkan ke Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) Kebangsaan. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 14 kes.

  • Kes kematian ke-11 merupakan kes ke-1070 berumur 70 tahun lelaki warganegara Malaysia. Beliau mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan dirawat di ICU Hospital Canselor Tuanku Muhriz. Beliau disahkan meninggal dunia pada 22 Mac 2020.
  • Kes kematian ke-12 merupakan kes ke-1114 berumur 70 tahun lelaki warganegara Malaysia. Beliau merupakan jemaah tabligh yang menghadiri perhimpunan di Masjid Jamek Seri Petaling dan dirawat di Hospital Kluang. Beliau disahkan meninggal dunia pada 23 Mac 2020.
  • Kes kematian ke-13 merupakan kes ke-1006 berumur 49 tahun lelaki warganegara Malaysia. Beliau yang dirawat di Hospital Umum Sarawak dan merupakan anak kepada kes ke-1031. Beliau disahkan meninggal dunia pada 23 Mac 2020.
  • Kes kematian ke-14 merupakan kes ke-595 berumur 51 tahun perempuan warganegara Malaysia. Beliau merupakan kontak rapat dengan kes positif COVID-19 dari kluster tabligh dan dirawat di Hospital Miri. Beliau disahkan meninggal dunia pada 23 Mac 2020.

KKM ingin mengucapkan takziah kepada ahli keluarga kesemua mereka.

BEKALAN PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) UNTUK KEGUNAAN ANGGOTA KESIHATAN

Pihak KKM ingin memaklumkan bahawa isu kekurangan bekalan PPE kini merupakan satu isu global. Pihak KKM sentiasa memberi keutamaan kepada aspek keselamatan anggota kesihatan. Oleh itu, pihak KKM telah mengambil pelbagai langkah dalam memastikan bekalan PPE yang mencukupi untuk setiap fasiliti kesihatan melalui penyelarasaan pembekalan bersama Jabatan Kesihatan Negeri.

Sehingga kini, pihak KKM telah berjaya memperolehi stok bekalan PPE sebanyak 33 juta unit yang dapat menampung penggunaan di semua fasiliti kesihatan dan akan diedarkan dalam minggu ini. Selain daripada itu, pihak kerajaan juga telah menerima sumbangan bekalan PPE daripada pelbagai pihak dan sejumlah 3 juta unit PPE sedang diagihkan ke fasiliti-fasiliti kesihatan mengikut keperluan. Pihak KKM ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak atas sumbangan mereka.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

KKM ingin menasihatkan orang ramai untuk berada di rumah sepanjang tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan. Orang ramai perlulah mengamalkan gaya hidup yang sihat dan mengamalkan tahap kebersihan diri yang optimum. Orang ramai juga disarankan untuk menjalankan aktiviti pembersihan persekitaran kediaman dan premis masing-masing termasuklah aktiviti disinfeksi.

Sekiranya tidak sihat, hubungi virtual health advisory dan ikuti sesi Webinar yang akan diadakan setiap hari bermula pada jam 9.00 pagi melalui pautan berikut bagi mendapatkan khidmat rundingan:

http://www.doctoroncall.com.my/coronavirus

Orang awam juga boleh menghubungi talian CPRC Kebangsaan, KKM. Maklumat lanjut mengenai kejadian COVID-19 di Malaysia boleh juga didapati melalui saluran telegram CPRC Kementerian Kesihatan Malaysia; https://t.me/cprckkm.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan ini melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat dari semasa ke semasa.

Sekian, terima kasih.

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN

 

23 Mac 2020 @ 5:00 petang

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 23 MAC 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERI

BILANGAN KES
PERLIS 9
KEDAH 59
PULAU PINANG 66
PERAK 81
SELANGOR 354
NEGERI SEMBILAN 94
MELAKA 25
JOHOR 158
PAHANG 56
TERENGGANU 38
KELANTAN 71
SABAH 169
SARAWAK 78
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 242
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA 13
WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 5
JUMLAH KESELURUHAN 1,518

 ____________________________________________________________________________________________

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

23 March 2020 – The Ministry of Health (MOH) would like to inform that 20 cases have fully recovered and discharged well today. Cumulatively, 159 confirmed COVID-19 cases have fully recovered and discharged well.

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

23 March 2020, 12 pm – A total of 212 additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 1,518 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Based on preliminary investigation, of these 212 additional confirmed cases, 123 cases are related to the Tabligh gathering in Seri Petaling mosque.

Currently, 57 confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in intensive care units (ICU), and of these, 27 cases are on ventilation support.

Regretfully, four (4) additional COVID-19 deaths were reported to the National CPRC MOH. Cumulatively, there are now 14 COVID-19 deaths in Malaysia:

  1. Death #11: Case 1,070 is a 70 year-old Malaysian man. He has a history of travelling overseas and was treated in the ICU of Canselor Tuanku Muhriz Hospital. He was pronounced dead on 22 March 2020.
  2. Death #12: Case 1,114 is a 70 year-old Malaysian man, who was a Tabligh member and attended the Tabligh gathering in Seri Petaling mosque. He was treated at Kluang Hospital. He was pronounced dead on 23 March 2020.
  3. Death #13: Case 1,006 is a 49 year-old Malaysian man, who is the son of Case 1,031. He was admitted into Sarawak General Hospital. He was pronounced dead on 23 March 2020.
  4. Deaths #14: Case 595 is a 51 year-old Malaysian woman. She was a close contact to a confirmed COVID-19 case related to the Tabligh gathering cluster. She was admitted into Miri Hospital. She was pronounced dead on 23 March 2020.

MOH conveys condolences to all of their family members.

Supply of Personal Protective Equipment (PPE) for Healthcare Workers

MOH is aware that the issue of PPE shortage is now a global issue. MOH has always prioritised the safety of healthcare workers (HCWs). Accordingly, MOH has taken various steps to ensure adequate PPE supply to all healthcare facilities through coordination of supply with all State Health Departments.

To date, MOH has secured the supply of 33 million units of PPE that will adequate for the use of all healthcare facilities and will be distributed within the week. In addition, the Government has also received contribution of PPE units from various parties, and a total of 3 million PPE units are being distributed to healthcare facilities based on current needs. The MOH would like to express gratitude for all of these contributions.

Health Advisory on COVID-19

MOH advises the public to remain at home for the duration of enforcement of the Movement Control Order. The public must continue to practice a healthy lifestyle and always maintain good personal hygiene. The public is also encouraged to clean the areas in and around their homes and premises, including disinfection.

If unwell, please contact the Virtual Health Advisory for advice, and join the webinar session that is held daily starting at 9:00 am via the following link:

http://www.doctoroncall.com.my/coronavirus

The public can also contact the National CPRC MOH hotline. Further information on the COVID-19 situation in Malaysia is also available through the National CPRC MOH Telegram channel https://t.me/cprckkm .

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation based on all available information, and the public will be continuously updated on the latest information.

Thank you.

Datuk Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

23 March 2020 @ 5.00 pm

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 23 March 2020, 12 pm)

State No. of Cases
Perlis 9
Kedah 59
Pulau Pinang 66
Perak 81
Selangor 354
Negeri Sembilan 94
Melaka 25
Johor 158
Pahang 56
Terengganu 38
Kelantan 71
Sabah 169
Sarawak 78
WP Kuala Lumpur 242
WP Putrajaya 13
WP Labuan 5
Total 1,518