Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 29 Mei 2020 - Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat 66 kes yang telah pulih dan dibenarkan discaj pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discaj daripada wad adalah sebanyak 6,235 kes (80.6 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

BM DATA KES SETIAP NEGERI 29Mei [Recovered]-01

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 29 Mei 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat 103 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,732 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,382 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Lonjakan kes baharu dilaporkan pada hari ini adalah disebabkan oleh kes di kalangan bukan warganegara.

Ingin dimaklumkan daripada 103 kes baharu yang dilaporkan, tujuh (7) kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 96 kes penularan tempatan, 84 kes adalah kes bukan warganegara Malaysia di mana 53 kes dikesan daripada Kluster Pedas dan 24 kes daripada Kluster Syarikat Pembersihan. Oleh itu, kes penularan tempatan di kalangan warnanegara Malaysia adalah 12 kes sahaja.

Sehingga kini, seramai lapan (8) kes positif COVID-19 sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU). Daripada jumlah tersebut, dua (2) kes memerlukan bantuan pernafasan.

Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 115 kes (1.49 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

KLUSTER SYARIKAT PEMBERSIHAN

KKM telah mengenalpasti satu kluster yang melibatkan pekerja bukan warganegara Malaysia di sebuah syarikat pembersihan. Sehingga 29 Mei 2020 jam 12 tengah hari, sebanyak 24 kes positif COVID-19 telah dilaporkan dalam kluster ini yang melibatkan warganegara Bangladesh.

Kes-kes positif ini dikesan oleh sebuah klinik swasta yang telah menjalankan saringan COVID-19 ke atas pekerja-pekerja sebuah syarikat pembersihan. Saringan ini telah dijalankan sebagai inisiatif pihak majikan untuk menyaring pekerja mereka Secara keseluruhannya, daripada 150 pekerja bukan warganegara dari syarikat tersebut yang telah disaring, 126 kes didapati negatif COVID-19.

Daripada 24 kes positif kluster ini, 20 daripada mereka menginap di sebuah asrama di Kuala Langat, Selangor dan kini dirawat di Hospital Sungai Buloh. Empat (4) kes lagi menginap di sebuah pangsapuri di Nilai, Negeri Sembilan dan kini dirawat di Hospital Tuanku Ja’afar, Seremban.

Langkah-langkah pembendungan dan pencegahan seterusnya telah diambil seperti mengenalpasti dan menjalankan ujian saringan COVID-19 ke atas semua penghuni dan kontak rapat mereka termasuk pekerja bukan warganegara yang bertugas di unit lain. Setakat ini seramai 428 kontak rapat telah dikenalpasti dan akan disaring.

TINDAKAN SEGERA BAGI MENGATASI MASALAH PENGINAPAN PEKERJA BUKAN WARGANEGARA

Seperti yang telah dimaklumkan KKM sebelum ini, didapati kebanyakan kluster yang melibatkan bukan warganegara adalah berpunca daripada penginapan yang sesak dan mempunyai ruang yang sempit mengakibatkan tiada amalan penjarakan sosial (social distancing). Ini adalah medium yang amat sesuai untuk penularan pelbagai penyakit berjangkit, termasuk virus COVID-19.

Sehubungan itu, KKM menyambut baik pengumuman YB Menteri Sumber Manusia pada 27 Mei 2020, mengenai penguatkuasaan pindaan Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990 (Akta 446). Pindaan tersebut adalah bagi menambahbaik Garis Panduan Penginapan Pekerja Asing 2018 yang telah disediakan oleh Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM).

Isu ini sememangnya perlu ditangani segera bagi memastikan penginapan golongan pekerja yang tidak kondusif di mana sukar untuk mematuhi amalan penjarakan sosial. Selain itu, majikan juga bertanggungjawab untuk memberi pendidikan kepada pekerja mereka tentang amalan kebersihan, langkah pencegahan jangkitan COVID-19 di tempat tinggal, dan juga pematuhan kepada pelbagai SOP yang telah dibangunkan Kerajaan untuk industri termasuk pergerakan pekerja.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

KKM ingin menasihatkan orang ramai supaya terus patuh kepada segala nasihat dan saranan yang sering ditekankan Kerajaan. Jadikanlah amalan-amalan berikut sebagai norma dan kebiasaan baharu dalam kehidupan seharian, antaranya:

 • Elakkan 3S / 3C: iaitu elakkan kawasan yang sesak (Crowded place), elakkan kawasan yang sempit (Confined space) dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat (Close conversation).

WhatsApp Image 2020-05-17 at 16.45.25

 • Amalkan 3W: iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun (Wash), sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut (face mask) di tempat awam atau jika bergejala (Wear), dan (Warn) iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan seperti:
  • Elak bersalaman / bersentuhan;
  • Amalkan etika batuk dan bersin;
  • Dapatkan rawatan segera jika bergejala;
  • Duduk di rumah dan elakkan amalan kunjung-mengunjung;
  • Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh.

3W-01

Selain itu, ingatlah kepada S.O.P, iaitu:

 • S: Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB;
 • O: Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya (OKU) perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan;
 • P: Penjarakan sosial (social distancing) diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

 

29 Mei 2020 @ 5.00 petang

 

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 29 MEI 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERI BILANGAN KES BAHARU *(   ) BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS 0 18
KEDAH 0 96
PULAU PINANG 0 121
PERAK 0 255
SELANGOR 28 (4) 1,873
NEGERI SEMBILAN 59 852
MELAKA 0 216
JOHOR 3 674
PAHANG 1 346
TERENGGANU 0 111
KELANTAN 0 156
SABAH 2 346
SARAWAK 0 552
W.P. KUALA LUMPUR 10 (3) 2,007
W.P. PUTRAJAYA 0 93
W.P. LABUAN 0 16
JUMLAH KESELURUHAN 103 (7) 7,732

 *(   ) adalah merujuk kepada kes-kes import

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

 

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

29 May 2020 – The Ministry of Health (MOH) would like to inform that 66 cases have fully recovered and discharged well today. Cumulatively, 6,235 confirmed COVID-19 cases have fully recovered (80.6% of total cumulative cases).

CONFIRM CASE BY STATE baru 29MEi-01

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

29 May 2020, 12 pm – A total of 103 additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 7,732 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 1,382 active and infective COVID-19 cases. They have all been isolated and given treatment. This high number of additional cases reported today were amongst non-Malaysians.

Of the 103 additional cases reported today, seven (7) are imported cases who were infected overseas. Of the 96 locally transmitted cases, 84 cases are non-Malaysians, of which 53 cases were detected from the Pedas Cluster and 24 cases from the Cleaning Company Cluster. The remaining 12 locally transmitted cases are Malaysians.

Currently, eight (8) confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in intensive care units (ICU), and of these, two (2) cases are on ventilation support.

Fortunately, no additional COVID-19 death was reported to the National CPRC MOH today. Cumulatively, there are 115 COVID-19 deaths in Malaysia (1.49% of total cumulative cases).

NEW-Purple-Update-case-number-covid-19

Cleaning Company Cluster

MOH has identified a cluster involving non-Malaysian workers in a cleaning company. As of 29 May 2020, 12 pm, a total of 24 confirmed COVID-19 cases were reported in this cluster involving Bangladeshi nationals.

These confirmed cases were detected by a private clinic that performed COVID-19 screening on the workers of a cleaning company. The screening was conducted as an initiative by the employer to screen their workers. Overall, out of the 150 non-Malaysian workers of the company who were screened, 126 individuals tested negative for COVID-19.

Of the 24 confirmed cases in this cluster, 20 cases were housed in a dormitory in Kuala Langat, Selangor, and are currently hospitalised at Sungai Buloh Hospital. The other four (4) cases were staying at an apartment in Nilai, Negeri Sembilan, and are currently hospitalised at Tuanku Ja’afar Hospital, Seremban.

Further precautionary and preventive measures have been taken, such as identifying and conducting COVID-19 screening tests on all other occupants and their close contacts, including non-Malaysian workers in other units. So far, a total of 428 close contacts have been identified and will be screened.

Immediate Action of Overcome the Issue of Living Quarters for Non-Malaysians

As informed by MOH earlier, it was found that most of the clusters involving non-Malaysians were due to crowded living quarters and confined space resulting in the lack of social distancing practices. This provided an excellent medium for the spread of various infectious diseases, including the COVID-19 virus.

In this regard, MOH welcomes the announcement by the Minister of Human Resources on 27 May 2020, on the enforcement of the amendment to the Workers’ Minimum Standards of Housing and Amenities Act 1990 (Act 446). This amendment is to improve the Guidelines on Foreign Workers’ Accommodation 2018 published by the Department of Labour of Peninsular Malaysia.

This issue needs to be addressed immediately because the current condition of the workers’ living quarters makes it difficult to comply to social distancing practices. In addition, employers are also responsible to provide health education to their workers on good hygiene practices, prevention of COVID-19 infection in the living quarters, as well as compliance with the various SOPs developed by the Government for the industries, including the workers’ movements.

Health Advisory on COVID-19

MOH advises the public to continue to adhere to all the advice and recommendations emphasised regularly by the Government. The public must continue to practice the new norms and normal in everyday life, including:

 • Avoid the 3Cs: Crowded places; Confined spaces; and Close conversations
 • Practice the 3Ws: Wash hands frequently with water and soap; Wearing facemasks are strongly encouraged in public areas or if symptomatic; Warn self and others for the following, in line with MOH’s advisories:
  • Avoid shaking hands or touching others
  • Practice good coughing and sneezing etiquette
  • Seek early treatment if symptomatic
  • Stay at home and avoid from visiting others
  • Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces in common areas

In addition, the public is advised to continue to adhere to ThIS:

 • T: Terms and SOPs set under the CMCO
 • Hi: High-risk groups such as children, infants, older adults and the disabled must be protected, and if unwell with symptoms, to seek early treatment
 • S: Safe social distancing is practiced at all times, of at least 1 metre away from others

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation, both in the country as well as internationally, based on available information from the World Health Organization (WHO). The public will be continuously updated on the latest information. In addition, MOH will ensure that appropriate preventive and control measures are continuously implemented.

Thank you.

Datuk Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

29 May 2020 @ 5.00 pm

 

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 29 May 2020, 12 pm)

State No. of New Cases * Cumulative
Perlis 0 18
Kedah 0 96
Pulau Pinang 0 121
Perak 0 255
Selangor 28 (4) 1,873
Negeri Sembilan 59 852
Melaka 0 216
Johor 3 674
Pahang 1 346
Terengganu 0 111
Kelantan 0 156
Sabah 2 346
Sarawak 0 552
WP Kuala Lumpur 10 (3) 2,007
WP Putrajaya 0 93
WP Labuan 0 16
Total 103 (7) 7,732

*(   ) refers to imported confirmed COVID-19 cases