Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 27 Jun 2020 - Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat 14 kes yang telah pulih dan dibenarkan discaj pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discaj daripada wad adalah sebanyak 8,308 kes (96.4 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

Mapping baru BM - 27 Jun-01

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 27 Jun 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat 10 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,616 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 187 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan.

Ingin dimaklumkan daripada 10 kes baharu yang dilaporkan, empat (4) kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan seorang warganegara Malaysia dan tiga (3) bukan warganegara yang merupakan pemastautin atau dibenarkan masuk ke Malaysia di atas urusan kerja. Daripada enam (6) kes penularan di dalam negara, empat (4) kes adalah di kalangan warganegara dan dua (2) kes adalah di kalangan bukan warganegara Malaysia.

Kes jangkitan dalam negara di kalangan warganegara Malaysia (4 kes) adalah seperti berikut:

 • Selangor: satu (1) kes saringan pra pembedahan;
 • Kuala Lumpur: tiga (3) kes daripada saringan pelajar tahfiz.

Kes jangkitan dalam negara di kalangan bukan warganegara Malaysia (2 kes) adalah seperti berikut:

 • Negeri Sembilan: satu (1) kes saringan Orang Kena Tuduh (OKT) yang baru dimasukkan ke lokap;
 • Sabah: satu (1) kes saringan tempat kerja kontraktor.

Sehingga kini, sebanyak dua (2) kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU). Tiada kes yang memerlukan bantuan alat pernafasan.

Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes (1.40 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

graf-NEW-White-Update-case-number-covid-19 (2)

PERINTAH PENGAWASAN DAN PEMERHATIAN BAGI COVID-19

KKM ingin memaklumkan bahawa aktiviti survelan COVID-19 adalah dijalankan ke atas pengembara yang pulang dari luar negara dan memasuki Malaysia melalui pintu masuk antarabangsa. Ini termasuk rakyat Malaysia, pemastautin tetap dan juga mereka yang dibenarkan masuk atas urusan kerja. Sehingga 25 Jun 2020, seramai 61,576 orang telah pulang dari luar negara. Daripada jumlah tersebut, seramai 610 kes (1.0 peratus) dikesan positif COVID-19.

Bermula 10 Jun 2020, individu yang pulang dari luar negara perlu menjalani kuarantin di tempat kediaman masing-masing. Individu akan menjalani pengawasan dan pemerhatian atau Home Surveillance Order (HSO) selama 14 hari berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh KKM. Perintah Pengawasan dan Pemerhatian ini adalah di bawah Seksyen 15(1) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Akta 342). Individu juga dikehendaki memakai Gelang Perintah Pengawasan sepanjang masa perintah pengawasan dan pemerhatian.

Pada hari ke-13, individu perlu menjalani ujian serologi COVID-19 di klinik kesihatan / klinik swasta yang diiktiraf oleh KKM. Pada hari ke-14, individu dikehendaki hadir ke Pejabat Kesihatan Daerah (PKD) yang terdekat dengan sesalinan laporan ujian serologi untuk mendapatkan pelepasan daripada menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah, serta pihak PKD akan menanggalkan gelang perintah pengawasan tersebut. Tindakan akan diambil terhadap mereka yang gagal mematuhi arahan ini.

Pihak KKM menyeru individu yang pulang ke Malaysia supaya terus memberi kerjasama kepada pihak KKM dalam memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 dengan mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh KKM.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

KKM ingin mengingatkan masyarakat untuk terus konsisten mengamalkan nasihat-nasihat kesihatan yang disarankan oleh KKM iaitu:

 • Elakkan 3S / 3C:iaitu elakkan kawasan yang sesak (Crowded place), elakkan kawasan yang sempit (Confined space) dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat (Close conversation).

WhatsApp Image 2020-06-26 at 3.10.48 PM

 • Amalkan 3W:iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun (Wash), sangat digalakkan memakai alat pelitup separuh muka (penutup hidung dan mulut - facemask) di tempat awam atau jika bergejala (Wear), dan (Warn) iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan seperti:
  • Elak bersalaman / bersentuhan;
  • Amalkan etika batuk dan bersin;
  • Dapatkan rawatan segera jika bergejala;
  • Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung;
  • Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh.

Selain itu, ingatlah kepada S.O.P, iaitu:

 • S:Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP);
 • O:Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya (OKU) perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan;
 • P:Penjarakan sosial (social distancing) diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

 

27 Jun 2020 @ 5.00 petang

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 27 JUN 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERI BILANGAN KES BAHARU *(    ) BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS 0 18
KEDAH 0 97
PULAU PINANG 0 121
PERAK 0 258
SELANGOR 3 (2) 2,039
NEGERI SEMBILAN 1 1,016
MELAKA 0 256
JOHOR 0 691
PAHANG 0 365
TERENGGANU 0 111
KELANTAN 0 157
SABAH 2 (1) 368
SARAWAK 0 570
W.P. KUALA LUMPUR 4 (1) 2,435
W.P. PUTRAJAYA 0 97
W.P. LABUAN 0 17
JUMLAH KESELURUHAN 10 (4) 8,616

*(   ) adalah merujuk kepada kes-kes import


 

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

27 June 2020

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

The Ministry of Health (MOH) would like to inform that 14 cases have fully recovered and discharged well today. Cumulatively, 8,308 confirmed COVID-19 cases have fully recovered and discharged well (96.4% of total cumulative cases).

NewMapping Bi 27Jun-01

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

27 June 2020, 12 pm – A total of 10 additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 8,616 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 187 active and infective COVID-19 cases. They have all been isolated and given treatment.

Of the 10 additional cases reported today, four (4) are imported cases who were infected overseas, involving one (1) Malaysian and three (3) non-Malaysians who are permanent residents or with approval to enter Malaysia for work-related matters. Of the six (6) local transmission cases, four (4) cases are among Malaysians and two (2) cases are non-Malaysians.

The details of the local transmission cases among Malaysians (4 cases) are as follows:

 • Selangor – 1 case: Pre-surgical screening.
 • Kuala Lumpur – 3 cases: Screening of religious school students.

The details of the local transmission cases among non-Malaysians (2 cases) are as follows:

 • Negeri Sembilan – 1 case: Screening of suspects recently put in jail.
 • Sabah – 1 case: Screening at a contractor’s workplace.

Currently, two (2) confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in intensive care units (ICUs), and no patient is on ventilation support.

Fortunately, no additional COVID-19 death was reported to the National CPRC MOH today. Cumulatively, there are now 121 COVID-19 deaths in Malaysia (1.40% of total cumulative cases).

graf-NEW-White-Update-case-number-covid-19 (2)

Monitoring and Surveillance Order for COVID-19

MOH would like to inform that COVID-19 surveillance is carried out on travellers returning from overseas and entering Malaysia via international ports of entry. This includes Malaysians, permanent residents as well as individuals with approval to enter for work or business. As of 25 June 2020, a total of 61,576 individuals have returned from abroad. Of these, 610 individuals (1.0%) tested positive for COVID-19.

Starting 10 June 2020, individuals returning from overseas will have to undergo home quarantine. These individuals will be placed under monitoring and surveillance or Home Surveillance Order (HSO) for 14 days according to the MOH guidelines. This Monitoring and Surveillance Order is under Section 15(1) of the Prevention and Control of Infectious Diseases Act 1988 [Act 342]. Individuals are also required to wear the HSO bracelet for the full duration of the Monitoring and Surveillance Order.

On the 13th day of the HSO, individuals must undergo the serology test for COVID-19 at a health clinic or private clinic accredited by the MOH. On the 14th day, individuals must attend the nearest District Health Office (PKD) with a copy of the serological test result report, to request for release from the HSO and for the PKD to remove the bracelet. Legal action will be taken against those who fail to comply with this Order.

MOH urges individuals returning to Malaysia to continue to cooperate with MOH in breaking the transmission of COVID-19 infection, in line with the guidelines set by MOH.

Health Advisory on COVID-19

MOH would like to remind the public to continue to practice all of the health advisories issued by MOH, that includes:

 • Avoid the 3Cs: Crowded places; Confined spaces; and Close conversations
 • Practice the 3Ws: Wash hands frequently with water and soap; Wearing facemasks are strongly encouraged in public areas or if symptomatic; Warn self and others for the following, in line with MOH’s advisories:
  • Avoid shaking hands or touching others
  • Practice good coughing and sneezing etiquette
  • Seek early treatment if symptomatic
  • Stay at home and avoid from visiting others
  • Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces in common areas

In addition to the SOPs, continue to adhere to THiS:

 • T: Terms set under the Recovery Movement Control Order (RMCO)
 • Hi: High-risk groups such as children, infants, older adults and the disabled must be protected, and if unwell with symptoms, to seek early treatment
 • S: Safe social distancing is practiced at all times, of at least 1 metre away from others

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation, both in the country as well as internationally, based on available information from the World Health Organization (WHO). The public will be continuously updated on the latest information. In addition, MOH will ensure that appropriate preventive and control measures are continuously implemented.

Thank you.

Datuk Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

27 June 2020 @ 5.00 pm

 

 

Appendix 1

 

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 27 June 2020, 12 pm)

 

State No. of New Cases * Cumulative
Perlis 0 18
Kedah 0 97
Pulau Pinang 0 121
Perak 0 258
Selangor 3 (2) 2,039
Negeri Sembilan 1 1,016
Melaka 0 256
Johor 0 691
Pahang 0 365
Terengganu 0 111
Kelantan 0 157
Sabah 2 (1) 368
Sarawak 0 570
WP Kuala Lumpur 4 (1) 2,435
WP Putrajaya 0 97
WP Labuan 0 17
Total 10 (4) 8,616

 

*(   ) refers to imported confirmed COVID-19 case