Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 2 Julai 2020 - Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat 62 kes yang telah pulih dan dibenarkan discaj pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discaj daripada wad adalah sebanyak 8,437 kes (97.6 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

Mapping baru BM - 2july-01

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 2 Julai 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat tiga (3) kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,643 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah kurang daripada 100 kes, iaitu 85 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan.

Ingin dimaklumkan daripada tiga (3) kes baharu yang dilaporkan, satu (1) kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Beliau adalah merupakan warganegara Malaysia. Kedua-dua kes penularan di dalam negara pula adalah di kalangan bukan warganegara Malaysia dan tiada kes di kalangan warganegara Malaysia dilaporkan pada hari ini.

Perincian kes jangkitan dalam negara (2 kes) di kalangan bukan warganegara adalah seperti berikut:

 • Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur: satu (1) kes daripada Kluster Bukit Bintang. Status terkini kluster ini akan diperincikan di bawah;
 • Sabah: satu (1) kes saringan kes baharu masuk ke lokap di Kota Kinabalu.

Sehingga kini, terdapat dua (2) kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU). Kedua-dua kes tersebut memerlukan bantuan pernafasan.

Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes (1.4 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

GRAF-NEW-White-Update-case-number-covid-19-01 (3)

STATUS TERKINI KLUSTER BUKIT BINTANG

Sehingga 2 Julai 2020 jam 12 tengah hari, terdapat satu (1) kes positif baharu yang dilaporkan dalam kluster ini, menjadikan jumlah kes positif kluster ini sebanyak 11 kes. Kes-kes positif ini melibatkan 10 warganegara Bangladesh dan satu (1) warganegara Malaysia. Setakat ini, seramai 304 orang telah disaring, di mana 204 orang adalah bukan warganegara dan 100 adalah warganegara Malaysia. Daripada jumlah ini, 293 orang adalah negatif COVID-19.

bkt bntg

Ingin dimaklumkan bahawa kes positif baharu ini telah dikesan hasil daripada saringan ulangan dalam tempoh mereka di pusat kuarantin. Mereka masih diasingkan di pusat kuarantin, manakala kes positif COVID-19 dimasukkan ke hospital; justeru tidak membawa risiko penularan kepada masyarakat. Punca jangkitan kluster ini adalah masih di dalam siasatan.

STATUS TERKINI INDIVIDU DI BAWAH PENGAWASAN DAN PEMERHATIAN DI RUMAH (HOME SURVEILLANCE ORDER) BAGI COVID-19

KKM ingin memaklumkan data terkini yang telah dikemaskini dan disahkan bagi bilangan Person Under Surveillance (PUS) yang didiscaj dari pusat kuarantin pada 10 Jun 2020 dan kemudiannya diletakkan di bawah Home Surveillance Order (HSO). Sehingga 2 Julai 2020 jam 12 tengah hari, daripada jumlah 5,804 individu di bawah arahan HSO ini, 620 orang masih perlu menjalani ujian COVID-19 hari ke-13. Jumlah ini adalah 852 orang kurang daripada jumlah yang telah dilaporkan pada 29 Jun 2020. Selebihnya, iaitu 5,184 orang telah diberi pelepasan atau Home Release Order selepas saringan hari -13 didapati negatif.

Pejabat Kesihatan Daerah (PKD) yang berkenaan bersama pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) sedang giat menjalankan aktiviti pengesanan individu yang perlu menjalani saringan hari ke-13. KKM ingin mengingatkan bahawa tindakan boleh diambil ke atas individu yang didapati melanggar syarat di bawah perintah ini. Mereka boleh dikenakan denda atau dipenjarakan atau kedua-duanya. Oleh itu, pengembara yang pulang ke Malaysia diseru agar terus memberi kerjasama kepada pihak KKM dan patuh kepada syarat-syarat di bawah HSO.

Ahli keluarga kepada pengembara di bawah perintah ini juga diminta menasihati dan memastikan mereka akur kepada syarat perintah HSO. Kerjasama semua pihak amat diharapkan untuk memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 di Malaysia.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

KKM menyeru orang ramai untuk terus kekal waspada dan amalkan nasihat-nasihat kesihatan yang disarankan oleh KKM iaitu:

 • Elakkan 3S / 3C:iaitu elakkan kawasan yang sesak (Crowded place), elakkan kawasan yang sempit (Confined space) dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat (Close conversation).

WhatsApp Image 2020-06-26 at 3.10.48 PM

 • Amalkan 3W:iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun (Wash), sangat digalakkan memakai alat pelitup separuh muka (penutup hidung dan mulut - facemask) di tempat awam atau jika bergejala (Wear), dan (Warn) iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan seperti:
  • Elakkan bersalaman / bersentuhan;
  • Amalkan etika batuk dan bersin;
  • Dapatkan rawatan segera jika bergejala;
  • Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung;
  • Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh.

Selain itu, ingatlah kepada S.O.P, iaitu:

 • S:Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP);
 • O:Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya (OKU) perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan;
 • P:Penjarakan sosial (social distancing) diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

 

2 Julai 2020 @ 5.00 petang

 

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 2 JULAI 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERI BILANGAN KES BAHARU *(    ) BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS 0 18
KEDAH 0 97
PULAU PINANG 0 121
PERAK 0 258
SELANGOR 0 2,048
NEGERI SEMBILAN 0 1,025
MELAKA 0 256
JOHOR 1 (1) 692
PAHANG 0 365
TERENGGANU 0 111
KELANTAN 0 157
SABAH 1 373
SARAWAK 0 571
W.P. KUALA LUMPUR 1 2,437
W.P. PUTRAJAYA 0 97
W.P. LABUAN 0 17
JUMLAH KESELURUHAN 3 (1) 8,643

*(   ) adalah merujuk kepada kes-kes import

 

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

2 July 2020

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

The Ministry of Health (MOH) would like to inform that 62 cases have fully recovered and discharged well today. Cumulatively, 8,437 confirmed COVID-19 cases have fully recovered (97.6% of total cumulative cases).

NewMapping Bi 2july-01

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

2 July 2020, 12 pm – A total of three (3) additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 8,643 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 85 active and infective COVID-19 cases, less than 100 cases. They have all been isolated and given treatment.

Of the three (3) additional cases reported today, one (1) is an imported case who is a Malaysian who was infected overseas. There are two (2) local transmission cases among non-Malaysians, and no cases among Malaysians are reported today.

Details of the local transmission cases among non-Malaysians (2 cases) are as follows:

 • Kuala Lumpur – 1 case: From the Bukit Bintang Cluster, details described below.
 • Sabah – 1 case: Screening of a suspected criminal recently jailed in Kota Kinabalu.

Currently, two (2) confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in intensive care units (ICUs) and both patients are on ventilation support.

Fortunately, no additional COVID-19 death was reported to the National CPRC MOH today. Cumulatively, there are now 121 COVID-19 deaths in Malaysia (1.4% of total cumulative cases).

NEW-White-Update-case-number-covid-19 (7)

Current Status of the Bukit Bintang Cluster

As of 2 July 2020, 12 pm, one (1) additional confirmed COVID-19 case was reported in this cluster, bringing the total number to 11 confirmed COVID-19 cases. These cases involved 10 Bangladeshi nationals and one (1) Malaysian. To date, 304 individuals have been screened, of which 204 are non-Malaysians and 100 are Malaysians. Of these, 293 individuals tested negative for COVID-19.

MOH would like to inform that the additional reported case was detected as a result of repeated screening during their stay at the quarantine centre. They remained isolated at the quarantine centre, while the confirmed COVID-19 case was hospitalised; therefore, there is no risk of transmission of COVID-19 infection to the public. The cause of infection for this cluster is still under investigation.

Current Status of Individuals under Home Surveillance Order for COVID-19

MOH would like to update on the latest and verified data on the number of Person Under Surveillance (PUS) discharged from quarantine centres on 10 June 2020 and subsequently placed under the Home Surveillance Order (HSO). As of 2 July 2020, 12 pm, of the 5,804 individuals placed under the HSO, 620 individuals will need to undergo COVID-19 testing on day 13. This number is 852 individuals less than the figure reported on 29 June 2020. In addition, a total of 5,184 individuals have been released from the HSO after the day-13 screening were negative.

The District Health Office together with the Royal Malaysian Police are actively tracing individuals who need to undergo the day 13 screening. MOH would like to remind that legal action can be taken against individuals found to be in violation of the terms under the HSO. They can be fined or imprisoned or both. Therefore, travellers returning to Malaysia are urged to continue to cooperate with the MOH and adhere to the terms under the HSO.

Family members of these travellers placed under the SHO are also asked to advise and ensure their compliance to the terms under the HSO. The cooperation of all parties is very important to break the transmission of the COVID-19 infection chain in Malaysia.

Health Advisory on COVID-19

MOH urges the public to remain vigilant and continue to practice all of the health advisories issued by the MOH, that includes:

 • Avoid the 3Cs: Crowded places; Confined spaces; and Close conversations

WhatsApp Image 2020-06-26 at 3.10.48 PM

 • Practice the 3Ws: Wash hands frequently with water and soap; Wearing facemasks are strongly encouraged in public areas or if symptomatic; Warn self and others for the following, in line with MOH’s advisories:
  • Avoid shaking hands or touching others
  • Practice good coughing and sneezing etiquette
  • Seek early treatment if symptomatic
  • Stay at home and avoid from visiting others
  • Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces in common areas

In addition to the SOPs, continue to adhere to THiS:

 • T: Terms set under the Recovery Movement Control Order (RMCO)
 • Hi: High-risk groups such as children, infants, older adults and the disabled must be protected, and if unwell with symptoms, to seek early treatment
 • S: Safe social distancing is practiced at all times, of at least 1 metre away from others

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation, both in the country as well as internationally, based on available information from the World Health Organization (WHO). The public will be continuously updated on the latest information. In addition, MOH will ensure that appropriate preventive and control measures are continuously implemented.

Thank you.

Datuk Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

2 July 2020 @ 5.00 pm

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 2 July 2020, 12 pm)

State No. of New Cases * Cumulative
Perlis 0 18
Kedah 0 97
Pulau Pinang 0 121
Perak 0 258
Selangor 0 2,048
Negeri Sembilan 0 1,025
Melaka 0 256
Johor 1 (1) 692
Pahang 0 365
Terengganu 0 111
Kelantan 0 157
Sabah 1 373
Sarawak 0 571
WP Kuala Lumpur 1 2,437
WP Putrajaya 0 97
WP Labuan 0 17
Total 3 (1) 8,643

*(   ) refers to imported confirmed COVID-19 case