Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 3 Julai 2020 - Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat sembilan (9) kes yang telah pulih dan dibenarkan discaj pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 dan telah discaj daripada wad adalah sebanyak 8,446 kes (97.7 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

Mapping baru BM -3 Jun-01

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 3 Julai 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat lima (5) kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,648 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 81 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan.

Ingin dimaklumkan daripada lima (5) kes baharu yang dilaporkan, tiga (3) kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan semua warganegara Malaysia. Kedua-dua kes penularan di dalam negara adalah di kalangan warganegara Malaysia, iaitu dua kes saringan pra rujukan di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Tiada kes di kalangan bukan warganegara dilaporkan pada hari ini.

Sehingga kini, terdapat dua (2) kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU). Kedua-dua kes tersebut memerlukan bantuan pernafasan.

Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes (1.4 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

GRAF-NEW-White-Update-case-number-covid-19-01 (4)

AKTIVITI SURVELAN DAN PENDEKATAN TERTUMPU TERUS DIJALANKAN BAGI PENGESANAN KES COVID-19 DI DALAM KOMUNITI

Kebelakangan ini jumlah kes harian COVID-19 di Malaysia didapati semakin menurun, malahan ianya adalah dalam lingkungan satu angka sejak lima hari yang lalu. Pencapaian ini adalah amat positif, namun kemungkinan terdapat juga segelintir masyarakat yang khuatir mengenai kes COVID-19 yang masih wujud di dalam komuniti dan belum dapat dikesan (terutama di kalangan mereka yang tidak mempunyai gejala).

Bagi memastikan kes-kes COVID-19 di dalam komuniti adalah terus dipantau, dikesan awal dan dibendung, Kerajaan telah mengambil pendekatan pengesanan kes COVID-19 melalui aktiviti survelan, iaitu termasuk survelan klinikal dan juga saringan kumpulan-kumpulan sasar. Pendekatan tertumpu ini turut dapat mengambil kira penjimatan kos (cost effectiveness) dan didapati telah turut dilaksanakan di beberapa negara lain yang sedang berjaya memerangi pandemik COVID-19 tanpa ujian COVID-19 secara besar-besaran. Dengan pendekatan tertumpu ini, sumber yang digunakan bagi menjalankan ujian dan aktiviti saringan ini dapat dipertimbangkan dengan cermat, termasuk juga bagi mengelak pembaziran. Ini memandangkan usaha memerangi COVID-19 ini masih panjang.

Tindakan Kerajaan dalam memerangi wabak COVID-19 di Malaysia adalah tertumpu kepada kaedah berikut:

 • Memaksimumkan pencegahan dan kawalan penularan jangkitan, misalnya melalui pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang kemudiannya dilanjutkan serta diubahsuai mengikut tren kes harian COVID-19 dan situasi di dalam negara;
 • Pengesanan awal kes COVID-19 secara aktif (Active Case Detection) dijalankan dan respon awal terhadap kluster COVID-19 di mana setiap kluster dipantau dengan teliti. Maklumat kluster aktif dikemaskini dan diumumkan setiap hari untuk memastikan orang ramai terus mengetahui situasi sebenar COVID-19; dan
 • Saringan kumpulan sasar terutamanya sembilan (9) kumpulan yang berisiko tinggi yang telah dikenalpasti di dalam negara. Ini merupakan pendekatan tertumpu (targeted approach) yang setakat ini telah membantu mengesan banyak kes di dalam komuniti.

TT

Sistem survelan klinikal bagi COVID-19 di Malaysia telah bermula sejak 12 Februari 2020, iaitu dijalankan di Klinik Kesihatan dan hospital KKM. Survelan klinikal merangkumi:

 1. Persampelan pesakit Influenza Like Illness (ILI) secara rawak di Klinik Kesihatan KKM yang terpilih iaitu sentinel site ataupun lokasi sentinel. Setakat ini terdapat 26 lokasi sentinel di seluruh negara;
 2. Persampelan pesakit Severe Acute Respiratory Infection (SARI) di semua hospital KKM;
 3. Persampelan pra pembedahan kes kecemasan dan separa kecemasan di hospital KKM iaitu mereka yang tidak mempunyai gejala.

Sehingga 2 Julai 2020, secara kumulatif KKM telah melaporkan sebanyak 113 kes COVID-19 yang dikesan melalui aktiviti survelan klinikal iaitu:

 • Persampelan ILI: 15 kes positif COVID-19 daripada 2,507 sampel (iaitu kadar positif adalah 0.6 peratus)
 • Persampelan SARI: 77 kes positif COVID-19 daripada 19,422 sampel (iaitu kadar positif adalah 0.4 peratus)
 • Persampelan pra pembedahan: 21 kes positif COVID-19 daripada 51,870 sampel (iaitu kadar positif adalah 0.04 peratus)

Aktiviti survelan bertindak sebagai sistem pengesanan awal (early detection) dan sistem amaran awal (early warning) bagi penularan COVID-19 di Malaysia. Sistem ini membolehkan Kerajaan mengambil tindakan pembendungan penularan diambil segera.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

KKM menyeru orang ramai untuk terus kekal waspada dan amalkan nasihat-nasihat kesihatan yang disarankan oleh KKM iaitu:

 • Elakkan 3S / 3C: iaitu elakkan kawasan yang sesak (Crowded place), elakkan kawasan yang sempit (Confined space) dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat (Close conversation).

WhatsApp Image 2020-06-26 at 3.10.48 PM

 • Amalkan 3W: iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun (Wash), sangat digalakkan memakai alat pelitup separuh muka (penutup hidung dan mulut - facemask) di tempat awam atau jika bergejala (Wear), dan (Warn) iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan seperti:
  • Elakkan bersalaman / bersentuhan;
  • Amalkan etika batuk dan bersin;
  • Dapatkan rawatan segera jika bergejala;
  • Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung;
  • Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh.

Selain itu, ingatlah kepada S.O.P, iaitu:

 • S:Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP);
 • O:Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya (OKU) perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan;
 • P:Penjarakan sosial (social distancing) diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

DATUK DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

 

3 Julai 2020 @ 5.30 petang

 

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 3 JULAI 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERI BILANGAN KES BAHARU *(    ) BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS 0 18
KEDAH 0 97
PULAU PINANG 0 121
PERAK 0 258
SELANGOR 3 (3) 2,051
NEGERI SEMBILAN 0 1,025
MELAKA 0 256
JOHOR 0 692
PAHANG 0 365
TERENGGANU 0 111
KELANTAN 0 157
SABAH 2 375
SARAWAK 0 571
W.P. KUALA LUMPUR 0 2,437
W.P. PUTRAJAYA 0 97
W.P. LABUAN 0 17
JUMLAH KESELURUHAN 5 (3) 8,648

*(   ) adalah merujuk kepada kes-kes import

 

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

3 July 2020

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

The Ministry of Health (MOH) would like to inform that nine (9) cases have fully recovered and discharged well today. Cumulatively, 8,446 confirmed COVID-19 cases have fully recovered (97.7% of total cumulative cases).

NewMapping Bi 3 Jun-01

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

3 July 2020, 12 pm – A total of five (5) additional confirmed COVID-19 cases were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 8,648 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 81 active and infective COVID-19 cases. They have all been isolated and given treatment.

Of the five (5) additional cases reported today, three (3) are imported cases who were infected overseas, all involving Malaysians. There are two (2) local transmission cases among Malaysians, from pre-referral screenings at Queen Elizabeth Hospital, Kota Kinabalu. No cases among non-Malaysians are reported today.

Currently, two (2) confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in intensive care units (ICUs) and both patients are on ventilation support.

Fortunately, no additional COVID-19 death was reported to the National CPRC MOH today. Cumulatively, there are now 121 COVID-19 deaths in Malaysia (1.4% of total cumulative cases).

NEW-White-Update-case-number-covid-19 (8)

Surveillance and Targeted Approach Will Continue to Detect COVID-19 Cases in the Community

Recently, the number of COVID-19 cases in Malaysia has been steadily declining, down to single digits reported daily in the past five days. This is a positive achievement; however some people may be concerned that COVID-19 is still present in the community and remained undetected (particularly among individuals without symptoms).

To ensure that COVID-19 cases in the community continue to be monitored, detected early and prevented, the Government has taken the approach of detecting COVID-19 cases through surveillance, including clinical surveillance, and screening of targeted high-risk groups. This targeted approach takes into account cost savings and has been adopted in several other countries to successfully fight the COVID-19 pandemic without widespread COVID-19 testing. With this targeted approach, the resources used to conduct these tests and screening activities can be more prudent so as to avoid wastage. This is because our fight against COVID-19 is still far from over.

The Government’s actions in the fight against the COVID-19 pandemic in Malaysia are focused on the following measures:

 • Maximising the prevention and control of transmission of the infection, for example, through the Movement Control Order (MCO) that has subsequently been extended and modified based on the latest COVID-19 situation and economic situation in the country.
 • Early detection of COVID-19 cases through Active Case Detection and early response to COVID-19 clusters; where each cluster is closely monitored. Information on active clusters is updated and published daily to keep people informed about the latest situation of COVID-19 in the country.
 • Targeted screening of high-risk groups, especially the nine (9) high risk groups identified in the country. This targeted approach has so far detected many cases from within the community.

The clinical surveillance system for COVID-19 in Malaysia has been conducted since 12 February 2020. It is implemented in MOH health clinics and MOH hospitals. The clinical surveillance includes:

 1. Random sampling of Influenza Like Illness (ILI) patients in selected MOH health clinics, also known as sentinel sites. There are currently 26 sentinel sites nationwide.
 2. Sampling of Severe Acute Respiratory Infection (SARI) patients in all MOH hospitals.
 3. Pre-surgical sampling for emergency and semi-emergency cases in MOH hospitals, i.e. among asymptomatic patients.

As of 2 July 2020, MOH has cumulatively reported a total of 113 confirmed COVID-19 cases detected through this clinical surveillance:

 • ILI sampling: 15 confirmed COVID-19 cases out of 2,507 samples tested (a positive rate of 0.6%)
 • SARI sampling: 77 confirmed COVID-19 cases out of 19,422 samples tested (a positive rate of 0.4%)
 • Pre-surgical sampling: 21 confirmed COVID-19 cases out of 51,870 samples tested (a positive rate of 0.04%)

Surveillance activities act as an early detection and warning system for the transmission of COVID-19 infection in Malaysia. This system allows the Government to take immediate action to control the spread of the infection.

Health Advisory on COVID-19

MOH urges the public to remain vigilant and continue to practice all of the health advisories issued by the MOH, that includes:

 • Avoid the 3Cs: Crowded places; Confined spaces; and Close conversations

WhatsApp Image 2020-06-06 at 11.32.00

 • Practice the 3Ws: Wash hands frequently with water and soap; Wearing facemasks are strongly encouraged in public areas or if symptomatic; Warn self and others for the following, in line with MOH’s advisories:
  • Avoid shaking hands or touching others
  • Practice good coughing and sneezing etiquette
  • Seek early treatment if symptomatic
  • Stay at home and avoid from visiting others
  • Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces in common areas

In addition to the SOPs, continue to adhere to THiS:

 • T: Terms set under the Recovery Movement Control Order (RMCO)
 • Hi: High-risk groups such as children, infants, older adults and the disabled must be protected, and if unwell with symptoms, to seek early treatment
 • S: Safe social distancing is practiced at all times, of at least 1 metre away from others

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation, both in the country as well as internationally, based on available information from the World Health Organization (WHO). The public will be continuously updated on the latest information. In addition, MOH will ensure that appropriate preventive and control measures are continuously implemented.

Thank you.

Datuk Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

3 July 2020 @ 5.30 pm

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 3 July 2020, 12 pm)

State No. of New Cases * Cumulative
Perlis 0 18
Kedah 0 97
Pulau Pinang 0 121
Perak 0 258
Selangor 3 (3) 2,051
Negeri Sembilan 0 1,025
Melaka 0 256
Johor 0 692
Pahang 0 365
Terengganu 0 111
Kelantan 0 157
Sabah 2 375
Sarawak 0 571
WP Kuala Lumpur 0 2,437
WP Putrajaya 0 97
WP Labuan 0 17
Total 5 (3) 8,648

*(   ) refers to imported confirmed COVID-19 case