Communicable disease

Kenyataan Akhbar KPK 26 Ogos 2020 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat tujuh (7) kes yang telah pulih COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah sebanyak 8,978 kes (96.6 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 26 Ogos 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat enam (6) kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,291 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 188 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan.

Ingin dimaklumkan daripada enam (6) kes baharu yang dilaporkan, satu (1) kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara iaitu negara Singapura yang melibatkan bukan warganegara. Kes import ini dilaporkan di Selangor.

Kesemua lima (5) kes penularan di dalam negara adalah di kalangan warganegara Malaysia di negeri Kedah iaitu:

 • Tiga (3) kes daripada Kluster Tawar. Kluster ini akan diperincikan di bawah;
 • Satu (1) kes Severe Acute Respiratory Infection (SARI) di Hospital Sultanah Bahiyah;
 • Satu (1) kes saringan bergejala di Hospital Sultanah Bahiyah.

Sehingga kini, terdapat sembilan (9) kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU), di mana enam (6) kes memerlukan bantuan pernafasan.

Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 125 kes (1.35 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

STATUS TERKINI KLUSTER TAWAR DAN INTERVENSI KESIHATAN AWAM

Terdapat tiga (3) kes baharu dilaporkan bagi Kluster Tawar di negeri Kedah, justeru menjadikan jumlah kes dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini sebanyak 73 kes. Sehingga 26 Ogos 2020 jam 12 tengah hari, seramai 4,051 orang telah disaring dalam kluster ini. Pecahan saringan mengikut negeri yang terbabit adalah seperti berikut:

 1. Kedah (3,514 disaring):
  • 62 kes dikesan positif COVID-19;
  • 2,884 individu negatif; dan
  • 568 individu masih menunggu keputusan.
 2. Pulau Pinang (526 disaring):
  • 11 kes dikesan positif COVID-19;
  • 513 individu negatif; dan
  • Dua (2) individu masih menunggu keputusan.
 3. Perak: Kekal 11 saringan, di mana semua adalah negatif. Tiada saringan baharu.

Ingin dimaklumkan bahawa KKM telah menjalankan pelbagai intervensi kesihatan awam termasuk aktiviti-aktiviti pencegahan penularan jangkitan COVID-19. Ianya telah dijalankan dengan kerjasama pelbagai agensi lain. Langkah ini diambil bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19 di dalam kluster ini terutamanya di negeri Kedah yang telah melaporkan 85 peratus daripada kes positif kluster ini. Langkah-langkah tersebut adalah seperti berikut:

 1. Mempertingkatkan aktiviti pengesanan kes secara aktif;
 2. Mempertingkatkan penguatkuasaan pematuhan Prosedur Operasi Standard (SOP);
 3. Penutupan sekolah dan premis yang terlibat untuk menjalankan aktiviti nyah kuman dan nyah cemar; dan
 4. Mempertingkatkan komunikasi risiko, termasuk memaklumkan situasi terkini COVID-19 kawasan-kawasan yang terjejas  melalui media massa.

Aktiviti-aktiviti ini masih diteruskan di lapangan termasuk saringan kontak rapat kes positif COVID-19. Situasi semasa kluster akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

KKM berharap orang ramai agar kekal waspada dan terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baharu dalam kehidupan harian:

 • Elakkan 3S / 3C : iaitu elakkan kawasan yang sesak (Crowded place), elakkan kawasan yang sempit (Confined space) dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat (Close conversation).
 • Amalkan 3W : iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun (Wash), memakai alat pelitup muka (facemask) di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara (MKN) mulai 1 Ogos 2020 atau jika bergejala (Wear), dan (Warn) iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan seperti:
 • Elakkan bersalaman / bersentuhan;
  • Amalkan etika batuk dan bersin;
  • Dapatkan rawatan segera jika bergejala;
  • Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung;
  • Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh.

Patuhlah kepada S.O.P sebagai normal baharu iaitu:

 • S : Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP);
 • O : Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya (OKU) perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan;
 • P : Penjarakan fizikal (physical distancing) diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

26 Ogos 2020 @ 5.00 petang.

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 26 OGOS 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERIBILANGAN KES BAHARU *(    )BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS032
KEDAH5212
PULAU PINANG0136
PERAK0269
SELANGOR1 (1)2,159
NEGERI SEMBILAN01,034
MELAKA0259
JOHOR0751
PAHANG0370
TERENGGANU0114
KELANTAN0160
SABAH0417
SARAWAK0696
W.P. KUALA LUMPUR02,560
W.P. PUTRAJAYA099
W.P. LABUAN023
JUMLAH KESELURUHAN6 (1)9,291

*(   ) adalah merujuk kepada kes-kes import

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

26 August 2020

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

The Ministry of Health (MOH) would like to inform that seven (7) cases have recovered and discharged well today. Cumulatively, 8,978 confirmed COVID-19 cases have been discharged (96.6% of total cumulative cases).

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

26 August 2020, 12 pm – a total of six (6) additional confirmed COVID-19 case were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 9,291 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 188 active and infective COVID-19 cases. They have all been isolated and given treatment.

Of the six (6) additional cases reported today, one (1) is an imported case who was infected overseas i.e. in Singapore, involving a non-Malaysian. This case is reported in Selangor.

All five (5) local transmission cases are among Malaysians in Kedah:

 • 3 cases: From the Tawar Cluster, as detailed below.
 • 1 case: From Severe Acute Respiratory Infection (SARI) screening in Sultanah Bahiyah Hospital.
 • 1 case: From symptomatic screening in Sultanah Bahiyah Hospital.

Currently, nine (9) confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in the intensive care units (ICUs), with six (6) patients on ventilation support.

No additional COVID-19 death was reported to the National CPRC MOH today. Cumulatively, there remains 125 COVID-19 deaths in Malaysia (1.35% of total cumulative cases).

Current Status of the Tawar Cluster and Public Health Interventions

Three (3) additional cases are reportedin the Tawar Cluster in Kedah today; cumulatively there are now 73 confirmed COVID-19 cases in this cluster. As of 26 August 2020, 12 pm, a total of 4,051 individuals have been screened in this cluster. The breakdown of screening by states involved is as follows:

 1. Kedah (3,514 individuals screened):
  • 62 confirmed COVID-19 cases
  • 2,884 individuals tested negative
  • 568 individuals awaiting results
 2. Pulau Pinang (526 individuals screened):
  • 11 confirmed COVID-19 cases
  • 513 individuals tested negative
  • 2 individuals awaiting results
 3. Perak: All 11 individuals screened tested negative (no additional screening done)

MOH has conducted various public health interventions including activities to prevent transmission of the COVID-19 infection. These activities are undertaken in collaboration with various other agencies. These activities were done to curb the spread of the COVID-19 infection in this cluster especially in Kedah that has reported 85% of the confirmed COVID-19 cases in this cluster. These activities included:

 1. Intensifying active case detection;
 2. Enhancing enforcement of compliance with the Standard Operating Procedures (SOPs);
 3. Closing of schools and premises involved, to enable disinfection and decontamination activities; and
 4. Strengthening risk communication, including frequent updates on the current situation of COVID-19 affected areas through the mass media.

These activities are still ongoing in the field, including screening of close contacts of confirmed COVID-19 cases. The current situation of this cluster will be updated from time to time.

Health Advisory on COVID-19

MOH advices the public to remain vigilant and continue to follow the recommendations and health advisories that are often emphasised. These advisories must be incorporated as the new normal in our daily life, including:

 • Avoid the 3Cs: Avoid Crowded places; Confined spaces; and Close conversations.
 • Practice the 3Ws: Wash hands frequently with water and soap; Wearing facemasks is now mandatory in public areas (starting from 1 August 2020 as directed by the National Security Council) or highly recommended if symptomatic; Warn self and others for the following, in line with MOH’s advisories:
  • Avoid shaking hands or touching others
  • Practice good coughing and sneezing etiquette
  • Seek early treatment if symptomatic
  • Stay at home and avoid from visiting others
  • Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces in common areas

In addition to the SOPs, continue to adhere to THiS as the new normal:

 • T: Terms set under the Recovery Movement Control Order (RMCO)
 • Hi: High-risk groups such as children, infants, older adults and the disabled must be protected, and if unwell with symptoms, to seek early treatment
 • S: Safe physical distancing is practiced at all times, of at least 1 metre away from others

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation, both in the country as well as internationally, based on available information from the World Health Organization (WHO). The public will be continuously updated on the latest information. In addition, MOH will ensure that appropriate preventive and control measures are continuously implemented.

Thank you.

Tan Sri Dato’ Seri Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

26 August 2020 @ 5.00 pm

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 26 August 2020, 12 pm)

StateNo. of New Cases *Cumulative
Perlis032
Kedah5212
Pulau Pinang0136
Perak0269
Selangor1 (1)2,159
Negeri Sembilan01,034
Melaka0259
Johor0751
Pahang0370
Terengganu0114
Kelantan0160
Sabah0417
Sarawak0696
WP Kuala Lumpur02,560
WP Putrajaya099
WP Labuan023
Total6 (1)9,291

*(   ) refers to imported confirmed COVID-19 case