Crisis & Disaster

Kenyataan Akhbar KPK 28 Ogos 2020 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa terdapat 36 kes yang telah pulih COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah sebanyak 9,030 kes (97.0 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Sehingga 28 Ogos 2020 pukul 12:00 tengah hari, terdapat 10 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,306 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 151 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan.

Ingin dimaklumkan daripada 10 kes baharu yang dilaporkan, lapan (8) kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara satu (1) warganegara Malaysia dan tujuh (7) bukan warganegara. Lapan (8) kes import tersebut adalah dari negara:

 1. India (5 kes di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 1 kes di Selangor);
 2. Indonesia (1 kes di Selangor)
 3. Filipina (1 kes di Sarawak).

Daripada dua (2) kes penularan di dalam negara, satu (1) kes adalah warganegara Malaysia dan satu (1) kes bukan warganegara. Kes warganegara Malaysia yang dikesan di negeri Kedah adalah daripada saringan bergejala. Manakala kes bukan warganegara yang dikesan di negeri Selangor adalah kes saringan tahanan yang merupakan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) dari Depot Tahanan Imigresen (DTI) Semenyih.

Sehingga kini, terdapat lapan (8) kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU), di mana enam (6) kes memerlukan bantuan pernafasan.

Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 125 kes (1.34 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

PENULARAN COVID-19 DI LUAR DAN DI DALAM NEGARA

Tren kejadian jangkitan COVID-19 di Malaysia mahupun di peringkat antarabangsa dipantau rapi bagi memastikan tindakan kawalan bagi mencegah penularan jangkitan dalam negara Malaysia diambil segera. Kawalan di Pintu Masuk Antarabangsa (PMA) Negara dipertingkatkan di mana semua pengembara yang tiba di PMA Negara akan melalui proses saringan kesihatan, pengambilan swab bagi ujian COVID-19, memuat turun aplikasi MySejahtera dan menjalani self-quarantine di stesen kuarantin selama 14 hari.

Sehingga 27 Ogos 2020, daripada 106,793 pengembara telah tiba di Malaysia, sebanyak 904 kes dikesan positif COVID-19 (kadar positiviti sebanyak 0.85%). Daripada 904 kes yang dikesan, tiga (3) negara yang mencatatkan kes yang tertinggi adalah daripada negara Indonesia iaitu sebanyak 295 kes (32.6%), diikuti dengan negara Mesir 93 kes (10.3%) dan negara Singapura 70 kes (7.7%). Malaysia akan terus memperketatkan aktiviti kesihatan awam yang dijalankan di PMA Negara bagi memastikan jangkitan COVID-19 di luar negara dapat disekat.

Bagi membendung penularan jangkitan COVID-19 di dalam negara, masyarakat Malaysia perlu bersama-sama memainkan peranan masing-masing kerana ini merupakan tanggungjawab sosial setiap individu. KKM menggesa masyarakat agar terus mematuhi Prosedur Standard Operasi (SOP) yang telah ditetapkan oleh Kerajaan setiap masa.

Mengambil kira sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan pada 31 Ogos 2020, cuti hujung minggu ini adalah panjang. Justeru, masyarakat disarankan untuk mengelakkan sebarang perhimpunan besar-besaran dan mengikut norma baharu serta semua SOP yang ditetapkan. KKM juga ingin menekankan bahawa pemakaian alat pelitup muka (facemask) adalah diwajibkan di tempat yang sesak dan sempit oleh pihak Majlis Keselamatan Negara (MKN) mulai 1 Ogos 2020, terutamanya sekiranya penjarakan fizikal (physical distancing) sukar diamalkan.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

KKM berharap orang ramai agar kekal waspada dan terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baharu dalam kehidupan harian:

 • Elakkan 3S / 3C : iaitu elakkan kawasan yang sesak (Crowded place), elakkan kawasan yang sempit (Confined space) dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat (Close conversation).
 • Amalkan 3W : iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun (Wash), memakai alat pelitup muka (facemask) di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara (MKN) mulai 1 Ogos 2020 atau jika bergejala (Wear), dan (Warn) iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan seperti:
 • Elakkan bersalaman / bersentuhan;
  • Amalkan etika batuk dan bersin;
  • Dapatkan rawatan segera jika bergejala;
  • Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung;
  • Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh.

Patuhlah kepada S.O.P sebagai normal baharu iaitu:

 • S : Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP);
 • O : Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya (OKU) perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan;
 • P : Penjarakan fizikal (physical distancing) diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

28 Ogos 2020 @ 5.00 petang.

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 28 OGOS 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERIBILANGAN KES BAHARU *(    )BILANGAN KES KUMULATIF
PERLIS032
KEDAH1213
PULAU PINANG0136
PERAK0269
SELANGOR3 (2)2,164
NEGERI SEMBILAN01,034
MELAKA0262
JOHOR0751
PAHANG0370
TERENGGANU0114
KELANTAN0160
SABAH0417
SARAWAK1 (1)697
W.P. KUALA LUMPUR5 (5)2,565
W.P. PUTRAJAYA099
W.P. LABUAN023
JUMLAH KESELURUHAN10 (8)9,306

*(   ) adalah merujuk kepada kes-kes import

PRESS STATEMENT

MINISTRY OF HEALTH MALAYSIA

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SITUATION IN MALAYSIA

28 August 2020

Current Status of Confirmed COVID-19 Cases Who Have Recovered

The Ministry of Health (MOH) would like to inform that 36 cases have recovered and discharged well today. Cumulatively, 9,030 confirmed COVID-19 cases have fully recovered and discharged well (97.0% of total cumulative cases).

Current Situation of COVID-19 in Malaysia

28 August 2020, 12 pm – a total of 10 additional confirmed COVID-19 case were reported to the National Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) MOH today. Cumulatively there are now 9,306 confirmed COVID-19 cases in Malaysia. Therefore, there are currently 151 active and infective COVID-19 cases. They have all been isolated and given treatment.

Of the 10 additional cases reported today, eight (8) are imported cases who were infected overseas, involving one (1) Malaysian and seven (7) non-Malaysians. They were travellers from the following countries:

 • India – 6 cases: 5 cases in Kuala Lumpur, 1 case in Selangor
 • Indonesia – 1 case in Selangor
 • Philippines – 1 case in Sarawak

Of the two (2) local transmission cases, one (1) case is a Malaysian and one (1) case is a non-Malaysian. The Malaysian case was detected in Kedah from symptomatic screening. The non-Malaysian case was detected in Selangor from screening of detainees (illegal migrants) at the Semenyih Immigration Detention Centre.

Currently, eight (8) confirmed COVID-19 cases are receiving treatment in the intensive care units (ICUs), with six (6) patients on ventilation support.

No additional COVID-19 death was reported to the National CPRC MOH today. Cumulatively, there remains 125 COVID-19 deaths in Malaysia (1.34% of total cumulative cases).

COVID-19 Transmission Outside and Inside the Country

The trend of COVID-19 infection in Malaysia as well as globally is closely monitored to ensure that control measures to prevent the transmission of infection in Malaysia are taken immediately. Control at the International Ports of Entry is enhanced where all travellers arriving at the ports of entry will undergo a health screening process, swab taken for COVID-19 testing, need to download the MySejahtera app and undergo self-quarantine at a quarantine station for 14 days.

As of 27 August 2020, out of the 106,793 travelers who had arrived in Malaysia, a total of 904 individuals were detected positive for COVID-19 (a positive rate of 0.85%). Of the 904 cases detected, the three countries with the highest number of cases were from Indonesia with 295 cases (32.6%), followed by Egypt with 93 cases (10.3%) and Singapore with 70 cases (7.7%). Malaysia will continue to strengthen public health activities carried out at the International Ports of Entry to ensure that COVID-19 infection abroad can be controlled.

To curb the transmission of the COVID-19 infection in the country, all Malaysians need to play their roles together because this is the social responsibility of each individual. MOH urges the public to continue to comply with the Standard Operating Procedures (SOPs) set by the Government at all times.

Taking into account the National Day celebration to be held on 31 August 2020, this will be an extended weekend. Therefore, the public is advised to avoid any large-scale gatherings and to comply with the new norms as well as all SOPs. MOH also emphasises that the use of facemasks in crowded and confined places has been made mandatory by the National Security Council (NSC) from 1 August 2020, especially where physical distancing is difficult to practice.

Health Advisory on COVID-19

MOH advices the public to remain vigilant and continue to follow the recommendations and health advisories that are often emphasised. These advisories must be incorporated as the new normal in our daily life, including:

 • Avoid the 3Cs: Avoid Crowded places; Confined spaces; and Close conversations.
 • Practice the 3Ws: Wash hands frequently with water and soap; Wearing facemasks is now mandatory in public areas (starting from 1 August 2020 as directed by the National Security Council) or highly recommended if symptomatic; Warn self and others for the following, in line with MOH’s advisories:
  • Avoid shaking hands or touching others
  • Practice good coughing and sneezing etiquette
  • Seek early treatment if symptomatic
  • Stay at home and avoid from visiting others
  • Regularly clean and disinfect commonly touched surfaces in common areas

In addition to the SOPs, continue to adhere to THiS as the new normal:

 • T: Terms set under the Recovery Movement Control Order (RMCO)
 • Hi: High-risk groups such as children, infants, older adults and the disabled must be protected, and if unwell with symptoms, to seek early treatment
 • S: Safe physical distancing is practiced at all times, of at least 1 metre away from others

MOH will continue to monitor the development of the COVID-19 situation, both in the country as well as internationally, based on available information from the World Health Organization (WHO). The public will be continuously updated on the latest information. In addition, MOH will ensure that appropriate preventive and control measures are continuously implemented.

Thank you.

Tan Sri Dato’ Seri Dr Noor Hisham Abdullah

Director General of Health Malaysia

28 August 2020 @ 5.00 pm

Number of Confirmed COVID-19 Cases in Malaysia, by States

(Cumulative, as of 28 August 2020, 12 pm)

StateNo. of New Cases *Cumulative
Perlis032
Kedah1213
Pulau Pinang0136
Perak0269
Selangor3 (2)2,164
Negeri Sembilan01,034
Melaka0262
Johor0751
Pahang0370
Terengganu0114
Kelantan0160
Sabah0417
Sarawak1 (1)697
WP Kuala Lumpur5 (5)2,565
WP Putrajaya099
WP Labuan023
Total10 (8)9,306

*(   ) refers to imported confirmed COVID-19 case

Categories: Crisis & Disaster, Press

Tagged as: